Dersler

NNT 601 – NANOBİLİM ve NANOTEKNOLOJİ

Tarihte nanoteknoloji; nanomalzemelerin temel karakterizasyon teknikleri, nanomalzemelerin üretim teknikleri, yığına karşı nanomalzemeler: nanoölçekte gözlenen fiziksel ve kimyasal özelliklerin nedenleri, doğal nanomalzemeler, karbon tabanlı nanomalzemeler, nanoteknolojinin tıp uygulamaları, nanoteknolojinin elektronik uygulamaları, nanoteknolojide son gelişmeler, riskler ve regülasyonlar


NNT 605 - MİKRO ve NANO CİHAZ ÜRETİM TEKNİKLERİ

Mikro/nanofabrikasyon temelleri ve süreçleri, Si tabanlı teknolojiye giriş, Temiz Oda, Alttaşlar, Kusurlar ve Difüzyon, Katkılama, Kimyasal Buhar Biriktirme, Atomik Katman Biriktirme, Fiziksel Buhar Biriktirme, Metalizasyon, Litografi Aşındırma, İleri Si-tabanlı Aygıtlar


NNT 610 - NANO-BİYOMOLEKÜLER YAPILAR ve ETKİLEŞİMLERİ

Bu ders biyomoleküllerin fonksiyonlarını, yapılarını ve nano-biyomoleküler yapıların birbirleri ile etkilesimlerini ve sinyal yollarındaki özel rollerini icermektedir. Aynı zamanda nano-biyomalzemelerin gelistirilmesi, sentezleri ve performansları ile ilgili biyokimyasal prensipler ders kapsamı icinde sunulacaktır. Nanopartikül-biyomolekül etkileşimleri ve biyokonjugasyon türleri ile mikro ve nano ölçeklerdeki kimyasal ve biyolojik tanıma yöntemlerinin farklı uygulamaları da ders süresince incelenecektir.


NNT 611 - POLİMER MÜHENDİSLİĞİNDE NANOTEKNOLOJİ YÖNTEMLER

Bu ders; Polimer Nanobilim ve Nanoteknolojisi alanında kullanılan temel ve özel terimler-kavramlar, son yıllarda geliştirilen yeni yöntemler ve yaklaşımlar, nanosistemlerde ve nanomalzemelerde yer alan inorganik ve organik nanodolgu maddelerin, nanopartiküllerin ve polimerlerin sınıflandırılması, nanoyapıların ve fazlararası eş-anlı (in situ) proseslerin oluşum mekanizması, nanokompozitlerin ve nanohibritlerin sentez ve işleme yöntemleri, analiz metotları, nanoyapı-özellik ilişkileri, nanomühendislk ve nanotıp uygulamaları gibi önemli bilgilendirmeleri kapsamaktadır.


NNT 620 - NANOTEKNOLOJİ ve NANOTIPTA GÜNCEL KONULAR

Nanoteknoloji ve nanotıp alanlarındaki yeni gelişmeler


NNT 638 - NANOYAPILARIN KARAKTERİZASYONU

Dersin temel amacı nano yapılı malzemelerin özelliklerinin belirlenmesinde kullanılabilecek karakterizasyon tekniklerinin öğretilmesidir. X-ışını spektroskopisi, Elektron mikroskopisi, atomik kuvvet mikroskopisi, RAMAN spektroskopisi, öz-direnç ve hall katsayısı ölçümü, titreşen örnek manyetometrisi, AC duygunluk ölçümü, ısı kapasitesi ölçümü, ısıl iletkenlik ölçümü, UV-VIS spektroskopisi, spektro-fotometri


NNT 652 - NANOPARTİKÜLLER ve BİYOMEDİKAL UYGULAMALARI

Biyomedikal alanda kullanılan nanopartiküler sistemlerin sınıflandırılması, sentezi ve karakterizasyonu ve bu nanopartiküler sistemlerin diyagnostik/görüntüleme, farmasötik, ilaç taşınımı, rejeneratif tıp ve doku mühendisliği alanlarında uygulamaları.


NNT 701 - BİYOLOJİK NANOMOTORLAR

Dersin bitiminde öğrencilerin özellikle kimyasal enerjinin moleküler hareket ve taşınmaya çevrilmesinde görev yapan doğal moleküler motorların yapı ve işlevleri ile ilgili temel bilgileri edinmiş olmaları beklenmektedir. Öğrencilerin ders bitiminde aynı zamanda söz konusu konularla ilgili son literatürü takip edebilir düzeyde olmaları da hedeflenmektedir.


NNT 704 - GIDA ENDÜSTRİSİNDE NANOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI

Nanoteknolojinin temel prensipleri ve gıda endüstrisinde mevcut olan uygulamalar, nanosistem olarak gıdaların değerlendirilmesi, gıda kalite ve güvenliğinin nanoteknoloji yaklaşımları ile yükseltilmesi olanaklarının irdelenmesi (nanokapsülller, nanoemülsiyonlar, nanodispersiyonlar, nanolifler, vb.)


NNT 705 - DOKU MÜH. İÇİN NANOTEKNOLOJİK BİYOMALZEMELER ve YAKLAŞIMLAR

Doku iskeleleri; Nanoseviyede hücresel etkileşimler; Doku mühendisliği için polimerik nanofiberler; nanofibroz doku iskeleleri için elektroeğirme teknolojisi, nanofibroz doku iskelesi fabrikasyonunda self-assembly ve faz ayrılması; karbon nanotüpler; manyetik partiküller;hidroksiapatit kristaller; dendrimerler ve kontrollu biyoaktif ajajn salım uygulamaları; hücre tabaka mühendisliği; biyomalzeme yüzeylerinin nanomühendisliği; uygulamalar.


NNT 706 - MİKRO/NANO-ÖLÇEKLİ DOKU MÜHENDİSLİĞİ

Ders, doku mühendisliğinde kullanılan hücre taşıyıcı yapıların fonksiyonlarını ve mikro/nano ölçekte tasarımlarını kapsamaktadır. Konular, hücre-mikro/nano yapılı malzemeler, yüzey ve hücre arasındaki etkileşimleri, fonksiyonel doku üretiminde hücre fonksiyonlarını kontrol edecek mikro/nano yapılı malzeme proses yaklaşımları ve bu malzemelerin doku mühendisliği uygulamalarındaki fonksiyonlarını kapsamaktadır.


NNT 709 - NANOPARTİKÜLLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ

Nanopartiküllerin nitel ve nicel analizleri, analiz yöntemlerinin seçimi, optimizasyonu ve validasyonu, Nanoteknoloji ve uygulama alanları, nanopartiküllerin yapısı, özelliklerini ve nitel analizleri, spektroskopik, kromatografik ve elektrokimyasal yöntemlerin temelleri ve bu yöntemlerle nanopartiküllerin analizi, yöntem geliştirme ve validasyonu, nanopartiküllerin farklı ortamlardaki analizleri, nanopartiküller ve biyosensörlerin ilişkisi, nanopartiküllerin yapımı ve kullanımı


NNT 715 - NANOBİYOSENSÖRLER

Sensör ve biyosensör kavramı. Sensörlerin sınıflandırılması. Çevirici türleri. Tanıyıcı tabaka hazırlanmasında kullanılan biyolojik ajanlar. Biyolojik ajanların takip edilen analit ile etkileşim mekanizmaları. Çevirici seçiminin temel ilkeleri. Biyolojik ajan ile çeviricinin bir araya getirilmesi. İmmobilizasyon yöntemleri. Sinyal türleri. Sinyalin takibi, değerlendirilmesi ve depolanması. Kalibrasyon doğrusu. Nanoteknolojinin biyosensör performansına katkıları. Çip üstü laboratuvarlar. Diğer uygulamalar.


NNT 720 - NANOTOKSİKOLOJİ II: RİSK ve GÜVENLİK DEĞERLENDİRME

Nanopartikül/ nanomateryallerin kullanımınına bağlı insan sağlığı ve çevre üzerinde oluşabilecek riskin maruziyet yolu ve hedef organları gözönünde bulundurularak değerlendirilmesi, risk yönetimi, güvenli kullanımları ve etik yönü konusunda bilgi aktarımı


NNT 721 - NANOPARTİKÜLER İLAÇ TAŞIYICI SİSTEMLER

Nanopartiküler ilaç taşıyıcı sistemlerin hazırlanması, karakterizasyonu, stabilitesi, etkin madde salım mekanizmaları, uygulama yolları, kullanım alanları, kalite kontrolleri


NNT 722 - İLAÇ HEDEFLENDİRMEDE NANOTEKNOLOJİK YAKLAŞIMLAR

İlaç hedeflendirmenin amacı, esasları, hedeflendirmede kullanılacak yüzeyel özellikler, hedeflendirme çeşitleri ve stratejileri, hedeflendirilmiş sistemlerin hazırlanması ve karakterizasyonu, stabilitesi, etkinliği, hedeflendirilmiş sistemlerin uygulama yolları ve alanları.


NNT 726 - OPTİK ve NANOELEKTRONİK

Foton optiğine giriş, Fourier dönüşüm özellikler, Kutuplanma temelleri, Optik Dalga kılavuzları, Lazerler ve Nanoelektronik yapılar


NNT 729 - X-IŞINLARI SAÇILMA (SWAXS) YÖNTEMİ ve UYGULAMALARI

Ders farklı nanomalzemelerin tanımlanması ve sınıflandırılması ile başlayacaktır. Ardından bu malzemelerin yapılarının derinlemesine incelenebilmesi için X-ışını kullanımından bahsedilerek, X-ışınlarının nasıl elde edildiği, madde ile etkileşimi ve nano yapıları ilgilendiren X-ışını saçılma olayları açıklanacaktır. Saçılma olayında moleküler boyuttan nano boyuta kadar yapısal inceleme yapabileceğimiz SWAXS yöntemi ile malzeme yüzeyine yakın nano-oluşumların incelenebileceği GISAXS yöntemi hakkında bilgiler verilecektir. Bu bilgiler, deneysel donanımları, statik-dinamik ölçümleri, zaman çözünürlü deneyleri ve veri değerlendirme aşamalarını kapsayacaktır. Dersin son bölümünde, SWAXS ve GISAXS uygulamaları farklı örnekleri içerecek şekilde verilecek ve deneysel değerlendirmeler gerçek veriler kullanılarak yapılacaktır.


NNT 730 - NANOMAGNETİK YAPILAR ve UYGULAMALARI

Manyetik moment kavramı, manyetik düzenlenim, temel manyetizasyon eğrileri, domain kavramı, Diamanyetizma, paramanyetizma, ferro/ferrimanyetizma, Antiferromanyetizma, manyetik momentler arası etkileşimler, nano boyutta manyetizma, manyeto-dinamik, parçacıklar arası manyetik etkileşimler, manyeto-direnç, çok katmanlı manyetik filmler


NNT 731 - NANOYAPILARIN SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU

Nanomalzeme sentezleme, XRD ölçümü ve sonuçlarını yorumlama, manyetizasyon ölçümü ve sonuçların yorumlama


NNT 733 - NANOKARBON TEKNOLOJİLERİ

Nanokarbon teknolojisi ve C60'ın keşfi, Karbon nanotüp ve nanoelmas, Karbon nanoyapıların sentezi, Karbon nanotüplerin sentezi ve büyüme mekanizmaları, Karbon nanotüplerin oluşum mekanizmaları, Katalitik kimyasal buhar biriktirme yöntemi ile karbon nanotüp sentezi, Fuleren nanoyapılar, Karbon siyahı, Fulerenin yüzey modifikasyonu ve uygulamaları, Karbon nanotüplerin yüzey modifikasyonu ve uygulamaları, Nanomekanik sistemler için bileşen olarak nanotüpler, Aygıt uygulamalarında nanokarbon, Nanokarbon sensörler, Nanotüp transistörler, Optik sınırlayıcılar ve fotovoltaik hücreler, Savunma teknolojilerinde nanokarbon ve epoksi kompozitler, Uzay uygulamalarında nanokarbon ve polimer kompozitler, Nanokarbon teknolojiden bionanoteknolojiye: Protein ve peptitler, nanofibriller ve nanokablolar.


NNT 735 - VEZİKÜLER NANOİLAÇ TAŞIYICI SİSTEMLER ve MEDİKAL GÖRÜNTÜLEMEDE KULLANIMI

Röntgen, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüme, ultrason ve radyonüklidik görüleme yöntemleri, kontrast maddeler, kontrast madde taşıyan nanoilaç taşıyıcı sistemler


NNT 736 - BİYONANOTEKNOLOJİ

Biyonanoteknoloji ve biyolojik malzemelerin yapısal ve işlevsel temelleri, doğal ve biyomimetik malzemeler, hücre-biyomalzeme etkileşimleri, biyonanocihazlar, nanotıp, biyosensörler, nanoakışkanlar, biyonanoteknolojinin ticarileştirilmesi, biyonanoteknolojinin bugünü ve geleceği


NNT 737 - YEŞİL NANOTEKNOLOJİ

Çevre nanoteknolojisine giriş, Çevreye duyarlı üretim teknikleri kullanılarak malzemelerin üretilmesi, Nanoölçekteki teknolojilerin çevre kirliliği üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri, Çevre teknolojilerinde nanoteknolojilerin önemi (su arıtma uygulamaları vb.), Kirliliğin belirlenmesi için Nanosensörler, Nanopartiküllerin çevreye etkileri, Nanopartiküllerin insana etkileri, Değişik ortamlarda (su, hava, toprak vb.) nanopartiküllerin temel özellikleri (taşınım, agregasyon, birikme vb.), Enerji üretiminde nanoteknoloji ve yenilenebilir enerji kullanımı, Nanopartiküllerin karakterizasyonu (SEM, AFM, TEM, VSI vb), Nanoteknoloji ile ilgili olarak gelecekte yapılması gerekli bilimsel araştırmalar ve yasal düzenlemeler.


NNT 741 - MİKRO ve NANO AKIŞKAN SİSTEMLER ve BİYOLOJİK UYGULAMALARI

Mikro ve Nano Akışkan sistemlerin tarihçesi ve bu teknolojinin gelişimi, Mikro ve Nano Akışkan sistemleri oluşturan fiziksel kuramlar, bu sistemlerde kullanılan malzemeler ve fabrikasyon metodları, mikro ve nano ölçekteki bu cihazların makro ölçekteki dünya ile olan etkileşimleri ve bu cihazların farklı biyolojik uygulamalardaki kullanımları.


NNT 742 - TARAMALI UÇ MİKROSKOBİSİ

Taramalı uç mikroskobisinin tanımı, mikroskopların temel bileşenleri ve çalışma prensipleri, bulunuşundan itibaren geliştirilen türevleri, avantajları ve dezavantajları, çeşitli alanlarda uygulamaları, ve gelecekte beklenen çalışmalar.


NNT 744 - MİKRO ve NANOPARTİKÜL SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU

Polimerizasyon:Tanım ve Temel Kavramlar, Mikro ve nanopartikül üretimine yönelik polimerizasyon teknikleri: Süspansiyon polimerizasyonu, Emülsiyon polimerizasyonu yöntemleri, Dispersiyon polimerizasyonu, Çok basamaklı mikrosüspansiyon polimerizasyonu, İnorganik bazlı nanopartiküllerin sentez yöntemleri: Silika gel, Geçiş metal oksit bazlı mikro ve nanopartiküllerin sentez yöntemleri, Au ve Ag nanopartiküller, Mikro ve nanopartiküllerin fiziksel ve kimyasal karakterizasyon yöntemleri, Mikro ve nanopartiküllerin yaygın biyoteknolojik ve biyomedikal uygulamaları


NNT 746 - NANOTEKNOLOJİNİN BİYOMEDİKAL UYGULAMALARI

Biyomedikal sektörle nanoteknolojinin kesiştiği alanlar: diyagnostikler, ilaç taşıyıcı sistemler ve protezler&implantlar.


NNT 747 - MOLEKÜLER TIPTA MOLEKÜLER BİYOLOJİK TEKNİKLER

Moleküler Biyolojinin Tanımı, Moleküler tıptaki önemi ve kullanıldığı alanlar, prensipleri ve önemi, sosyal yaşamdaki yeri nano tıptaki avantajları,/Hücre bölünmesi önemi,/Hücre kontrol mekanizmaları; nükleik asidlerin gentik bilgi taşımalarının önemini,/Prokaryot ve ökaryot hücrelerde genetik sistemler,/ DNA yapısı ve replikasyonu, RNA yapısı sentezi, işlenmesi (splicing), ve proteine yansıması, / Prokaryot ve ökaryot hücrelerde protein sentezi kontrolü ve fonksiyonu, / Proteinler; Genlerin son ürünü, Protein Sentezinin ifadesi ve düzenlenmesi,/Moleküler rekombinasyon: yeni bileşim-DNA, değişebilirlik: mutasyon ve tamiri, sıçrayan genleri,/Nükleik asit ve proteinler teşhiş ve tayininde için kullanılan temel moleküler biyoloji teknikleri,/Moleküler biyolojide proteomics, transcriptomics, and genomics gibi konularda çok kullanılan moleküler genetik tekniklerini,/Kanser, apoptosis, hücresel farklılaşma ve proliferation nedir, nanotıptaki önemini,/Nükleik asit ve proteinler için kullanılımı


NNT 748 - NANOTOKSİKOLOJİ I

Nanopartikül/ nanomateryallerin olası toksik etkilerinin maruziyet yolu ve hedef organları gözönünde bulundurularak incelenmesi, toksik etki mekanizmalarının ortaya konması, insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi


NNT 750 - KANSER NANOTEKNOLOJİSİ

Kanser tedavisi, görüntüleme ve analizinde kullanılan nanoteknolojik stratejiler, ilaç ve nükleik asitlerin kanserli dokuya hedefli taşınımında kullanılan nanopartiküler sistemler, hedefleme stratejileri, kanser teşhis ve tedavisi için multifonksiyonel nanoterapötikler, nanoilaç taşıyıcı sistemlerin tasarımı ve geliştirilmesi, nanopartiküler sistemlerin kanserli hücrelerle etkileşimi


NNT 751 – BİYOPOLİMER BAZLI NANOKOMPOZİTLER

Kompozit kavramı, nano dolgu malzemeleri, nanoselülöz, kompozit hidrojeller, nanokil yapıları, polimer/biyopolimer konjügatlar içeren nanoyapıların ve nanokompozitlerin sentez yöntemleri ve karakterizasyon teknikleri, karbon nanotüplerin (CNT) ve grafenlerin yüzey kimyası ve organik türevlerinin özel nanoyapıları, organik yapılar ile kompozitleri, biyopolimer bazlı nanokompozitlerin medikal ve mühendislik uygulamaları


NNT 755 - YENİ-NESİL NANO-GÖRÜNTÜLEME ve DETEKTÖR TEKNOLOJİLERİNİN SİMÜLASYONU

Ders, SNOM, SERS ve AKM iğnesi simülasyonu gibi, sıcak araştırma konularında gereken ve kimya, fizik, biyoloji, malzeme bilimi, elektrik&elektronik gibi alanlarda kullanılabilecek çok önemli konseptleri öğretir. Bu ders, öğrencilere nano-sentezle elde edilen yapıların simülasyonu için gereken; 3-boyutlu Maxwell denklemlerinin nümerik hesaplama yöntemlerini ve bu simülasyonları yapan en popüler ücretsiz programı öğretir.


NNT 756 - UYGULAMALI İNCE FİLM KAPLAMA VE KARAKTERİZASYON

Yüksek vakum sistemleri ve bileşenleri, İnce film üretim teknikleri-Genel bilgiler, Isıl buharlaştırma-Uygulama, Sputter-Uygulama, CVD-Uygulama, X-ışınları kırınımı (XRD)-Uygulama, Sıcak nokta prob ve 4-nokta direnç ölçümü-Uygulama, Uv-Vis spektroskopi-Uygulama


NNT 757 - HİDROJEN TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ

Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları, enerjinin depolanması, tersinir reaksiyonlar ve kimyasal denge, elektrokimya, organik kimya, polimer kimya, fotokimya, hidrojen üretimi, hidrojenin özellikleri, hidrojen altyapısı ve teknolojisi, piller, yakıt hücreleri ve uygulamaları


NNT 758 - NANOTEKNOLOJİDE YENİ NESİL ALGILAMA AYGITLARI

Nano ölçekte gözlenen özellikler, kuantum boyut ve yüzey etkileri. Nanosensör teknolojisine giriş. Nanoteknoloji tabanlı ısıl, optik, manyetik, kimyasal ve hibrit nanosensörler. Nanoteknolojiye dayalı elektronik cilt. Nanosensörler alanında sıcak gelişmelere bakış


NNT 759 - SPİNTRONİK

Çok katmanlı/hetero yapılı nanosistemlerde nanomanyetik özellikler, spintronik temelleri,  spintroniğin nanoteknoloji uygulamaları.


NNT 760 - NANOTEKNOLOJİNİN FİZİKSEL TEMELLERİ

Bu ders kapsamında başlangıçta modern fiziğin temel kavramları olan özel görelilik, enerji-kütle dönüşümleri, dalga-parçacık ikiliği ve bir parçacığın dalga özelliklerinin açıklanmasında kullanılan Schrodinger denklemi tartışılacaktır. Devamında ise Schrödinger denkleminin kısıtlanmış boyutlardaki çözümünden yola çıkılarak tek elektronlu, çok elektronlu atomların yapısı ve nano boyutlu (kısıtlanmış boyutta) malzemelerde fiziksel özelliklerin kuantum etkileri ile nasıl değiştiği açıklanacaktır.


NNT 761 - NANOTEKNOLOJİNİN KİMYASAL TEMELLERİ

Atomlar arası bağ ve yapılar, kovalent ve kovalent olmayan etkileşimler, supramoleküler kimya, kendiliğinden düzenleme, hiyerarşik düzenleme, tabaka-tabaka düzenleme, ev sahibi-konukçu etkileşimleri, parçacık-parçacık ve parçacık yüzey etkileşimleri, elektriksel çift tabaka, zeta potansiyeli soft litografi, nano kontakt litografi,  karbon nanomalzemeler, atomik ve moleküler salkımlar, blok kopolimerler ve uzamsal organizasyonları, çekirdeklenme ve epitaksiyel büyüme, yüzey kimyası, yüzey modifikasyonları, misel ve dendrimer oluşumları, moleküler baskılama


NNT 762 - NANOTEKNOLOJİNİN BİYOLOJİK TEMELLERİ

Biyolojik sistemlerin temelleri, nükleik asitler, protein lipit ve şekerler, moleküler biyoloji teknikleri, biyoanalitik yöntemler, protein analiz teknikleri, DNA sekanslama, fizyolojik sistemler, nanotıp uygulamaları, ilaç ve gen taşınımı, görüntüleme teknikleri, biyomimik, nanoyapıların biyolojik sistemlerle etkileşimi