Genel Tanıtım

NANOTEKNOLOJİ VE NANOTIP

Bilimsel araştırmalar sayesinde yeni sentez ve karakterizasyon yöntemlerinin geliştirilmesiyle moleküler boyuttan yığın yapılara kadar malzeme ve sistemlerin anlaşılması, kontrol edilmesi ve geliştirilmesi de mümkün olmaktadır. Bu bağlamda bir metrenin sadece milyarda biri büyüklüğe karşılık gelen nano ölçekte yapılan çalışmalar günümüzde yeni bir çağı, yani "Nanoteknoloji" çağını başlatmış bulunmaktadır.

Konu ile ilgili olarak bir çok malzeme, sistem ve cihaz geliştirilmiş olup her geçen gün bunlara yenileri eklenmektedir. Nanobilim ve teknolojilerinde meydana gelen bu gelişmeler sayesinde sektörel bazda başta savunma sanayi, enerji, iletişim, bilgi sistemleri, yüzey geliştirme sistemleri, malzeme üretimi, tekstil, sağlık bilimleri ve tıp olmak üzere daha birçok sektörde nanoteknoloji yansımalarına şahit olunmaktadır. Bu nedenledir ki yaklaşık son on yıl içerisinde dünyanın her yerinde tüm devletler bilim politikası olarak nanoteknolojiye öncelik vermekte ve kendi önceliklerini buna göre oluşturmaktadırlar. Öte yandan hepimizi yakından ilgilendiren en önemli ve öncelikli nanoteknoloji sektör ya da alanlarından biri de hiç şüphe yokki nanoteknolojinin tıp ve sağlık bilimlerindeki yansıması olan "Nanotıp"tır.

Nanotıp terim olarak tıp ve sağlık bilimlerinde yer alan tüm çalışmaların nanoölçekli olarak gerçekleştirilenleri şeklinde tanımlanmaktadır. Uygulama esaslarına göre nanotıp sistem geliştirme temelinde başlıca üç ana alandan oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla; nanomalzemelerden (nanopartikül, nanojel, nanosüngerimsi yapılar, nanofiber vb) oluşan sistemler, nanoölçekli yüzey işleme-geliştirme sistemleri ve nanocihazlardır. Sözü edilen tüm bu sistemler genel olarak teşhis ve tedavi amaçlı olarak tıp ve sağlık bilimleri uygulamalarında her geçen gün yerini almaya devam etmektedir. Bu nedenle Hacettepe Üniversitesi'nde tıp ve sağlık bilimlerindeki başarılı çizginin yanı sıra yine benzer başarılara sahip fen ve mühendislik bilimleri alt yapıları ile disiplinler arası bir kimliğe sahip olan "Nanoteknoloji ve Nanotıp" Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora programı diş hekimliği, eczacılık, fen, mühendislik ve tıp fakültelerinin değerli katkı ve katılımlarıyla hayata geçirilmiştir.

Sağlık, mühendislik ve fen bilimlerini aynı çatı altında barındıran Hacettepe Üniversitesi, Türkiyede ve dünyadaki bir çok üniversite gibi "Nanoteknoloji ve Nanotıp" alanında söz sahibi olmak ve uluslararası rekabet gücünü artırmak için bir taraftan bilimsel çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan lisansüstü eğitim programları açarak bu alanda genç ve deneyimli bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Nanoteknoloji ve Nanotıp (NNT) Disiplinlerarası Yüksek Lisans ve Doktora programının temel alanları:

  • Nanotıp ve Biyonanoteknoloji, Nanoüretim, Nanomalzemeler, Optik ve Nanoelektrik olarak belirlenmiştir.

Nanoteknoloji ve Nanotıp (NNT) Disiplinlerarası Yüksek Lisans ve Doktora programlarının amaçları:

  • Nanoteknoloji ve Nanotıp alanında genç ve deneyimli bireyler yetiştirerek ülkemizin bilimsel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak,
  • Nanoteknoloji ve Nanotıp konusundaki multidisipliner araştırmaları evrensel boyutlara taşımak,
  • Ulusal ve uluslararası seviyede bilginin yaygınlaştırılmasını sağlamak,
  • Nanoteknoloji ve Nanotıp alanlarında ulusal ve uluslararası ağ oluşturmak (toplantılar, ortak araştırmalar, haberleşme, bilgi alışverişi vb.),
  • Nanoteknoloji ve nanotıp alanlarında üniversitemizde araştırma işbirliğinin, kapasitesinin ve çeşitliliğinin artırılması olarak belirlenmiştir.

© 2017