Tamamlanan Tezler

Yazar

Yıl

          Tez Adı             (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü

Konu

Burcu ASLAN

2009

Teragnoz amaçlı fonksiyonel özelliklere sahip polimerik nanokürelerin hazırlanması ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Kimya = Chemistry ; Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology

Preparation and characterization of polymeric nanospheres with functional characteristics for theragnosis

GÜLSU ŞENER

2009

Nanopartiküllerle duyarlılığı arttırılmış yüzey plazmon rezonans biyosensörlerin hazırlanması

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Preparation of nanoparticle-amplified surface plasmon resonance biosensors

ZEYNEP KARAHALİLOĞLU

2009

Nanofibriler yapıda biyopolimerik doku iskelelerinin hazırlanması ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Kimya = Chemistry ; Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology

Preparation and characterization of biopolymeric scaffolds in nanofibrillar structure

EBRU ERDAL

2009

Manyetik özelliklere sahip bakteriyel polyester esaslı nanokürelerin hazırlanması ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Kimya = Chemistry ; Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology

Preparation and characterization of bacterial polyester based nanospheres with magnetic properties

ALPER TÜRKOĞLU

2010

Yüzey plazmon rezonans temelli antibadi sensörlerin hazırlanması

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

Preparation of surface plasmon resonance based antibody sensors

SONER ŞİMŞEK

2010

Beyne hedeflendirimiş polisorbat 80 kaplı/Atorvastatin yüklü amfifilik PLGA-b-PEG nanopartiküllerinin hazırlanması ve in-vivo değerlendirilmesi

Yüksek Lisans

Eczacılık ve Farmakoloji = Pharmacy and Pharmacology

Preparation and in-vivo evaluation of polysorbate 80 coated/Atorvastatin loaded amphiphilic PLGA-b-PEG nanoparticles for brain targeting

OSMAN NURİ KAZAK

2010

İmmobilize metal iyon afinite kromatografi (İMAK) uygulamalarında kullanılmak üzere nanotaşıyıcıların hazırlanması ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Bilim ve Teknoloji = Science and Technology

Preparation and characterization of nanocarriers to be used in the immobilized metal ion affinity chromatography (IMAC) applications

ESMA ALP

2010

Hedeflendirilmiş kanser tedavisi için biyopolimerik nanopartiküllerin hazırlanması ve karekterizasyonu

Yüksek Lisans

Bilim ve Teknoloji = Science and Technology

Preparation and characterization of biopolymerik nanoparticles for targated cancer therapy

BETÜL BOZDOĞAN PALA

2010

Peptit-protein nanotüplerin hazırlanması ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

Preparation and characterization of peptide-protein nanotubes

RECEP YEŞİLÖZ

2011

Titanyum dioksit ve lesitin kitosan nano partiküllerinin in vitro genotoksik ve sitotoksik değerlendirmesi

Yüksek Lisans

Biyoteknoloji = Biotechnology ; Eczacılık ve Farmakoloji = Pharmacy and Pharmacology

Assessment of in vitro genotoxic and cytotoxic effects of titanium dioxide and lecithin/chitosan nanoparticles

SEVİL ARSLAN

2011

Omurilik hasarında kullanılmak üzere polimerik doku iskelelerinin hazırlanması, optimizasyonu ve kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücreler ile etkileştirilmesi

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology ; Kimya = Chemistry ; Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Preparation and optimization of polymeric scaffolds for spinal cord injury and their interactions with bone marrow-derived mesenchymal stem cells

ARZU TUNA

2011

İki farklı polisaj disk sisteminin nanopartiküllü dental kompozit dolgu materyallerinin yüzey özellikleri üzerindeki etkileri

Yüksek Lisans

Diş Hekimliği = Dentistry ; Kimya = Chemistry

Effect of two different polishing disc systems on the surface properties of dental composite restoratives with nanoparticles

GONCA KARAGÖZ

2011

Mezenkimal kök hücrelerin BMP-6 geni aktarımı ile kıkırdak dokusuna farklılaşması

Yüksek Lisans

Biyomühendislik = Bioengineering

Chondrogenic differentiation of mesenchymal stem cells mediated by BMP-6 gene delivery

ÖZGE ÇALDIRAN

2011

Farklı yüzey uygulamalarının diş mine ve dentin dokusunun nanoyapısı üzerindeki etkileri

Yüksek Lisans

Diş Hekimliği = Dentistry

Effect of different surface applications on the nanostructure of dental enamel and dentin

PINAR ÇAKIR

2011

Toksik metallerin su ve gıda örneklerinde tayini için tek damla mikro ekstraksiyon sisteminin geliştirilmesi ve otomasyonu

Yüksek Lisans

Kimya = Chemistry

Development and automation of single drop micro extraction system to determine toxic metals in water an food samples

DİDEM RODOPLU

2011

Biyosensör uygulamalarına yönelik olarak kuvars kristal mikroterazi yüzeylerin elektro-eğirme yöntemi ile modifikasyonu

Yüksek Lisans

Biyomühendislik = Bioengineering ; Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

Modification of quartz crystal microbalance surfaces by electrospinning method intended for biosensor applications

ECE SARI

2011

Vasküler oksidatif strese karşı ICAM-1'e yönlendirilmiş katalaz yüklü polimerik nanopartiküllerin geliştirilmesi

Yüksek Lisans

Kimya = Chemistry

Development of ICAM-1 directed catalase loaded polymeric nanoparticles against vascular oxidative stress

YELDA ERTAŞ

2011

Poli(vinilklorür) yüzeyinin UV ışınlarıyla başlatılan aşı kopolimerizasyonu ile hidrofilik modifikasyonu

Yüksek Lisans

Kimya = Chemistry

Hidrophilic surface modification of Poly(vinylchloride) by UV induced graft copolymerization

MURAT DEMİRBİLEK

2011

Sinir doku onarımı için polimerik nanofiber doku iskeleleri

Doktora

Biyoloji = Biology ; Biyomühendislik = Bioengineering ; Mikrobiyoloji = Microbiology

Polymeric nanofibrous scaffolds for peripheral nerve regeneration

LERZAN SENCER

2011

Grafen ve alkali metal katkılanmış grafenin elektron kırınım desenlerinin DEEKLAB benzetim yazılımı ile analizi

Yüksek Lisans

Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

Analysis of the graphene and alkali metal intercalated graphene electron diffraction patterns with LEEDLAB simulation software

GÖZDE AYGÜL

2011

Paklitaksel içeren nanopartiküllerin formülasyonu ve in vitro değerlendirilmesi

Yüksek Lisans

Bilim ve Teknoloji = Science and Technology

Formulation and in vitro evalution of nanoparticles containing paclitaxel

GÜLİZ BALIK

2011

Omega-3 yağ asidi nanopartiküllerinin ekmek formülasyonlarında kullanımı

Yüksek Lisans

Gıda Mühendisliği = Food Engineering

Utilization of omega-3 fatty acid nanoparticles in bread formulations

MERVE ARSEVEN

2011

Polikristalin bakır folyo üzerinde grafen sentezi

Yüksek Lisans

Kimya = Chemistry

Graphene synthesis on polycrystalline copper foil

ELİF ŞEYDA SARAÇ

2011

Galvanizasyon işçilerinde olası immün sistem değişikliklerinin neopterin düzeyleri ile belirlenmesi

Yüksek Lisans

Eczacılık ve Farmakoloji = Pharmacy and Pharmacology ; Halk Sağlığı = Public Health ; Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences

Evaluation of possible immune system alterations by neopterin levels in galvanization workers

NAZLI DENİZ EYİCE

2011

Silli protozoonların kapalı ortamlardan izole edilmesi ve kitosan kaplı manyetik demiroksit nanoparçacıklar ile kültür ortamından ayrıştırılması

Yüksek Lisans

Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Biyoloji = Biology

Isolation of ciliated protozoons from indoor areas and separation with chitosan coated magnetic nanoparticles from the culture

SEMİH ÇALAMAK

2012

Yara örtüsü olarak ipek bazlı antibakteriyel biyonanotekstillerin üretimi

Yüksek Lisans

Kimya = Chemistry ; Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology

Production of silk based antibacterial bionanotextile as wound dressing

DENİZ İREM BULUT

2012

Gözün ön segmentine ilaç taşınımı için hazırlanan biyopolimerik nanopartiküllerin hazırlanması ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Biyokimya = Biochemistry ; Biyoteknoloji = Biotechnology ; Göz Hastalıkları = Eye Diseases

Preparation and characterization of biopolymeric nanoparticles for drug delivery to the anterior segment of the eye

NAZLI ÇALIŞKAN

2012

Antibakteriyel dental titanyum implantların hazırlanması ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Biyomühendislik = Bioengineering ; Biyoteknoloji = Biotechnology ; Kimya = Chemistry

Preparation and characterization of antibacterial dental titanium implants

ADİL BURAK TURHAN

2012

Nanobiyosensör uygulamaları için metalik nano yapıların lokalize yüzey plazmon rezonansı (LYPR) temelli çevirici geliştirilmesi

Yüksek Lisans

Biyoteknoloji = Biotechnology ; Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

Developing a transducer based on localized surface plasmon resonance (LSPR) of metallic nanostructures for nanobiosensor applications

ÖZNUR AKBAL

2012

Kanser tedavisinde kullanılmak üzere protein ve polisakkarid bazlı nanokürelerin hazırlanması ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Biyoteknoloji = Biotechnology ; Onkoloji = Oncology ; Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology

Preparation and characterization of protein and polysaccharide based nanospheres to be used in cancer therapy

SELVA BURÇİN HİZMETLİ

2012

Doku mühendisliği için kitosan içeren doku iskelesi geliştirilmesi: Formülasyon ve in vitro değerlendirmeler

Yüksek Lisans

Biyoteknoloji = Biotechnology

Development of chitosan-based scaffolds for tissue engineering: Formulation and in vitro evaluations

FIRAT ŞAKAR

2012

Modern ilaç taşıyıcı nano sistemler ve bu sistemlerin gama radyasyonuyla sterilizasyonu üzerinde çalışmalar

Yüksek Lisans

Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Eczacılık ve Farmakoloji = Pharmacy and Pharmacology

Modern nano drug delivery systems and studies on gamma radiation sterilization on these systems

MELTEM YEŞİLTEPE

2012

RF magnetron kopartma tekniği kullanılarak hazırlanan Nb2O5ince filmlerin optik özelliklerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

The investigation of optical properties of Nb2O5 thin films prepared by RF magnetron sputtering

AHMET KUDAY KARAASLAN

2012

Göbek-kabuk yapısına sahip metal/polimer nanofiberlerin sürekli ve düzenli üretilmesine yönelik sistem geliştirilmesi

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering ; Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering ; Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology

Development of a system for producing continuous and aligned core-shell metal/polymer nanofibers

TOLGA YELBOĞA

2012

InP tabanlı kuantum kuyulu kızılötesi dedektör dizinlerinin fabrikasyonu ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

Fabrication and characterization of InP based quantum well infrared detector arrays

SERKAN AKANSEL

2012

Kompleks hidrit nanoparçacıkların sentezi ve hidrojen kinematiğinin araştırılması

Yüksek Lisans

Enerji = Energy

Synthesis of the complex hydride nanoparticles and investigation of their hydrogen kinematics

OSMAN ERKİN ÜLKER

2012

Uzun kızıl ötesi bölgede çalışan kuantum kuyulu kızıl ötesi fotodedektörlerin mikro-nano fabrikasyonu

Yüksek Lisans

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering ; Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

Micro-nano fabrication of quantum well infrared photodetectors working in long wave infrared region

TANSEL UYAR

2012

Diş kompozit malzeme mekanik özelliklerinin nanofiber tasarımlarıyla geliştirilmesi

Yüksek Lisans

Biyomühendislik = Bioengineering ; Diş Hekimliği = Dentistry ; Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences

Improving the mechanical properties of dental composites with nanofiber approaches

İPEK BAYSAL

2012

Selektif MAO-B inhibitörü selejilin yüklü PLGA-b-PEG nanopartiküllerin hazırlanması ve beta-amiloid fibrillerle etkileşiminin incelenmesi

Yüksek Lisans

Biyokimya = Biochemistry ; Eczacılık ve Farmakoloji = Pharmacy and Pharmacology ; Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology

Preparation of selective MAO-B inhibitor selegiline loaded PLGA-b-PEG nanoparticles and evaluation of their interaction with beta-amyloid fibrils

ILGHAR ORUJALİPOOR

2012

Sikloheksen orta zincirli polistiren veya polikaprolakton polimerlerinin karakterizasyonu ve sıcaklığa bağlı yapısal davranışlarının incelenmesi

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

Characterization of polystyrene or poly (?-caproloctone) with cylohexene mid-chain polymers and investigation of their temperature-dependent structural behaviors

GÖKÇE BOZOKALFA

2012

Nanoölçekli yüzey modifikasyonlarının titanyum implant osteointegrasyonuna etkisi

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

Effect of nanotechnological surface modification on osteointegration of titanium implants

PEZHMAN HOSSEİNİAN AHANGARNEZHAD

2012

Kanser tedavisine yönelik antisens oligonükleotid yüklü polimerik nanopartikül tasarımı ve İn vitro karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Genetik = Genetics ; Onkoloji = Oncology ; Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology

Design and In vitro characterization of antisense oligonucleotide loaded polymeric nanoparticles for cancer therapy

SEDEF İLK

2012

Polimerik nanokompozitlere biyomoleküllerin immobilizasyonu ve elde edilen yapıların endüstriyel kullanım alanlarının araştırılması

Yüksek Lisans

Biyomühendislik = Bioengineering ; Biyoteknoloji = Biotechnology ; Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

Immobilization of biomolecules on polymeric nanocomposites and research of their industrial applications

MOSTAFA ASGHARİ DİLMANİ

2012

Reaktif ekstrüzyon yöntemiyle termoplastik elastomerler / plastikleştirici - uyumlaştırıcı / organik kil nanokompozitlerin hazırlanması ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology

Preparation and characterization of thermoplastic elastomers / plasticizer ?compatibilizer / organoclay nanocomposites by reactive extrusion system

EDA YALÇIN

2012

Sulardan ağır metal giderimi için nanofibriler filtrelerin hazırlanması ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Biyomühendislik = Bioengineering ; Biyoteknoloji = Biotechnology ; Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

The preparation and characterization of nanofiber filters for removal heavy metal from waste water

CANER TÜKEL

2012

Bazı kuazikristal yapıların X-ışını saçılma ve X-ışını kırınım yöntemleri ile incelenmesi

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

Structural investigation of some quasicrystals by X-ray scattering and X-ray diffraction methods

SÜMEYRA GÖKALP

2013

Nanostructure arrays for detection of biomolecules

Yüksek Lisans

Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Biyoteknoloji = Biotechnology

Biyomoleküllerin tayininde nanodizilerin kullanımı

EKİN ÇELİK

2013

Doku mühendisliği uygulamalarında kullanılmak üzere peptid bazlı nano ölçekli doku iskelelerinin hazırlanması ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology ; Kimya = Chemistry

Preparation and characterization of peptide-protein nanoscaffolds to be used in tissue engineering applications

ÖZLEM EĞRİ

2013

Modifiye montmorillonit ve bunların kullanıldığı biyobozunur nanokompozit tarımsal örtü filmlerinin üretimi

Doktora

Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology

Production of modified montmorillonite and its biodegredable nanocomposite mulching films

CEM BAYRAM

2013

Ortopedik implantların nanoteknolojik yaklaşımlarla fonksiyonelleştirilmesi

Doktora

Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Biyomühendislik = Bioengineering ; Kimya = Chemistry

Nanotechnologic approaches for functionalization of orthopedic implants

CEM VARAN

2013

Beyin glioma tedavisinde dosetaksel yüklü katyonik nanopartiküllerin tasarımı ve in vitro değerlendirilmesi

Yüksek Lisans

Eczacılık ve Farmakoloji = Pharmacy and Pharmacology

Design and in vitro evaluation of docetaxel-loaded cationic nanoparticles for brain glioma treatment

NAGİHAN UĞURLU

2013

Nanoteknoloji bazlı ilaç taşıma sistemlerinin göze ilaç uygulamalarında, transkleral geçiş üzerine etkisinin değerlendirilmesi

Doktora

Göz Hastalıkları = Eye Diseases

Evaluation of transscleral permeability effects of nanotechnology based drug delivery system in ocular drug applications

BAĞDAT BURCU CENGİZ

2013

Meme kanser hücrelerinde, ABCE1 ve eRF3 proteinlerinin siRNA taşıyan nanoparçacıklarla inhibe edilmesi

Yüksek Lisans

Kimya = Chemistry ; Onkoloji = Oncology

Inhibition of ABCE1 and eRF3 proteins in breast cancer cell lines with siRNA loaded nanoparticles

GÜLŞAH MALGIR

2013

In vitro assessment of antibody conjugated gold nanorods for biomedical applications

Yüksek Lisans

Biyomühendislik = Bioengineering

Biyomedikal uygulamalar için antikor bağlı gold nanorodların ın vitro değerlendirilmesi

AYSEL TOMAK

2013

Nanostructures for plasmonic biosensors

Yüksek Lisans

Bilim ve Teknoloji = Science and Technology

Plasmonik biyosensörler için nanoyapılar

KÜBRA KICIR

2013

Elektroforetik biriktirme metodu ile yüzeyi modifiye titanyum implantların hazırlanması ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

Preparation and characterization of surface modified titanium implants via electrophoretic deposition

ERDİNÇ POLAT

2013

Polikaprolaktonun elektrostatik eğirmesi ve RGD yüzey modifikasyonu ile periferik sinir iyileşme kanalları üretim ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Biyomühendislik = Bioengineering ; Nöroloji = Neurology

Production and characterization of nerve regeneration conduits by electrospinning of polycaprolactone and RGD surface modification

DİLA DEMİR

2013

Dosetaksel içeren nanopartiküllerin formülasyonu ve in vitro değerlendirilmesi

Yüksek Lisans

Eczacılık ve Farmakoloji = Pharmacy and Pharmacology ; Onkoloji = Oncology

Formulation and in vitro evalution of nanoparticles containing docetaxel

SENEM ÇİTOĞLU

2013

NiPd nanoalaşımlarının sentezi ve magneto-ısıl özellikleri

Yüksek Lisans

Onkoloji = Oncology

Synthesis of NiPd nanoalloys and their magneto-thermal properties

GAMZE IŞIK

2013

Meme kanseri tedavisinde paklitaksel yüklü polikatyonik ve anyonik siklodekstrin nanoküre formülasyonu ve in vitro değerlendirilmesi

Yüksek Lisans

Eczacılık ve Farmakoloji = Pharmacy and Pharmacology

Formulation of paclitaksel loaded polycationic and anionic cyclodextrin nanosphere for breast cancer treatment and in vitro evaluation

DAMLA TÜRKAY

2013

Kardiyovasküler sistem rahatsızlıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılmak üzere yeni nesil nanotaşıyıcıların geliştirilmesi

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

Development of novel nanocarriers to be used in cardiovascular system disease diagnosis and therapy

ŞULE YEŞİM YILDIZ

2014

Dye incorporated nanopolymers for albumin depletion

Yüksek Lisans

Biyokimya = Biochemistry ; Biyoteknoloji = Biotechnology ; Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology

Albumin uzaklaştırması için boya bağlı nanopolimerler

MEHMET DENİZ ÇALIŞKAN

2014

Yeni nesil ince filmler ile optoelektronik uygulamaların araştırılması

Doktora

Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences

Investigation of optoelectronic applications with novel thin films

SEDA ATAY

2014

Invasiv meme kanseri hücresi tayini için kuvars kristal mikroterazi sensörlerin hazırlanması

Yüksek Lisans

Biyokimya = Biochemistry

Preparation of quartz crystal microbalance sensors for diagnosis of invasive breast cancer cell

MURAT ŞİMŞEK

2014

Nanofiber-desenli polimerik membranlar: Yüzey kimyası, topografisi ve hücresel etkileşimler

Doktora

Biyomühendislik = Bioengineering ; Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology

Nanofiber-patterned polymeric membranes: Surface chemistry, topography and cellular interactions

SELEN DEMİREL

2014

Reaktif RF magnetron kopartma yöntemi kullanılarak hazırlanan WO3 ince filmlerin optik, yapısal ve elektrokromik özelliklerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

Investigation of optical, structural and electrochromic properties of WO3 thin films prepared by reactive RF magnetron sputtering method

AHMET TOPRAK

2014

Gate uzunluğunun GaN HEMT aygıtlarda güç performansına etkisi

Yüksek Lisans

Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering ; Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

Effect of gate length on power performance of GaN HEMT devi̇ces

BUĞRA KOCAMAN

2014

Boya duyarlı güneş hücreleri için yeni sistemlerin geliştirilmesi ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences

The development and characterization of new systems for dye sensitized solar cells

TAMER ÇIRAK

2014

Biyolojik moleküllerin tayinine yönelik kantilever bazlı biyosensör sisteminin geliştirilmesi

Doktora

Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Biyomühendislik = Bioengineering

Development of cantilever based biosensor system for detection of biological molecules

SEMA TUNCER

2014

Çoklu ilaca dirençli kanser hücre hattına nanopartiküllerle ilaç aktarımı

Yüksek Lisans

Biyomühendislik = Bioengineering

Drug delivery with nanoparticles to multi-drug resistance cancer cell line

HALE ÜNAL

2014

Formulatıon and antıcancer effıcacy evaluatıon of polymerıc and cyclodextrın nanocapsules desıgned for oral applıcatıon

Doktora

Eczacılık ve Farmakoloji = Pharmacy and Pharmacology

Oral kullanim için tasarlanan polimerik ve siklodekstrin nanokapsüllerin formülasyonu ve antikanser etkinliğinin belirlenmesi

KIVILCIM ÇAKTÜ GÜLER

2014

Diklofenak baskılanmış yüzey plazmon rezonans temelli biyosensörün hazırlanması

Doktora

Biyokimya = Biochemistry ; Biyoteknoloji = Biotechnology

Preparation of surface plasmon resonance based biosensors diclofenac imprinted

M. CİHAN ÇAKIR

2014

Metal oksit ince filmlerin gaz sensörü uygulamalarının araştırılması

Yüksek Lisans

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering ; Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering ; Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences

Investigation of gas sensing applications of metal oxide thin films

EMİR ALPER TÜRKOĞLU

2014

Östradiol tanıma bölgelerine sahip yüzey plazmon rezonans sensörlerin hazırlanması

Doktora

Biyoteknoloji = Biotechnology ; Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology

Preparation of surface plasmon resonance sensors with estradiol recognition sites

DEMET ÇATÇAT KAYIM

2014

Atomik kuvvet mikroskobu ile biyomoleküllerin doğal ortamlarında tayini ve karakterizasyonu

Doktora

Biyofizik = Biophysics ; Biyoloji = Biology ; Biyomühendislik = Bioengineering

Detection and characterization of biomolecules with atomic force microscope in their native environments

SEVDA YILDIRIM

2014

Nanoyapıdaki Ni50Mn34-xCuxIn16 (x= 1.3, 1.5) Heusler alaşımlarının manyetik özelliklerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

Investigation of magnetic properties of nanostructured Ni50Mn34-xCuxIn16 (x= 1.3, 1.5 ) Heusler alloys

GÜLSU ŞENER YİLDİRİM

2014

Gold nanoparticle based colorimetric sensors for heavy metal ions detection

Doktora

Kimya = Chemistry

Ağır metal iyonları tayinine yönelik altın nanopartikül temelli kolorimetrik sensörler

GÖKHAN GİZER

2014

Katalizör ve ENG katkılı MgH2 peletlerin yapısal özelliklerinin ve hidrojen kinetiğinin araştırılması

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering ; Kimya = Chemistry ; Metalurji Mühendisliği = Metallurgical Engineering

Investigation of structural properties and hydrogen kinetics of the catalyst and ENG doped MgH2 pellets

MEHMET ORKUN ÇORUH

2014

Kırmızı lahana antosiyaninlerinin mika/titanya özel etki pigmentleri üzerine çöktürülmesi

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

Deposition of red cabbage anthocyanins on mica/titania special effect pigments

GÖZDE MUTLU

2014

Doku rejenerasyonunda kullanılmak üzere etken madde yüklü nanofibriler yapıların hazırlanması ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Biyokimya = Biochemistry ; Kimya = Chemistry

Preparation and characterization of active agent loaded nanofibrillar structures for tissue regeneration

MUSTAFA ZAFER BELİRGEN

2014

Doğal ve yapay mezokristaller üzerine bir çalışma: Sentez, yapısal karakterizasyon ve fiziksel özellik araştırmaları

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

A study on the natural and artificial mesocrystals: Synthesis, structural characterizations and researches on physical properties

EBRU ERDAL

2015

MRI kontrast arttırıcı ajan olarak magnetozom ve hsa kaplı demiroksit nanopartiküllerin karşılaştırılması

Doktora

Biyoloji = Biology ; Biyoteknoloji = Biotechnology

Comparison of magnetosome and hsa coated iron oxide nanoparticles as MRI contrast enhancing agent

KAAN DEMİREL

2015

Mikrodalga radyo frekans mikro-elektro-mekanik (RF MEMS) anahtar tasarımı ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi

Doktora

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering ; Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering ; Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering

Design and process development of microwave RF MEMS switches

ÖZGÜR KARCI

2015

Design of a self-aligned, high resolution, low temperature (30 mK - 300 K) magnetic force microscope

Doktora

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

Kendiliğinden hizalamalı, yüksek çözünürlüklü, düşük sıcaklık (30 mK - 300 K) manyetik kuvvet mikroskobu tasarımı

SOHEİL MALEKGHASEMİ

2015

Design and development of paper-based biosensor

Yüksek Lisans

Biyomühendislik = Bioengineering

Kağıt-tabanlı biyosensör tasarımı ve geliştirilmesi

ZEYNEP KARAHALİLOĞLU

2015

Nanoteknolojik yaklaşımlarla koagülatif sistemlerin geliştirilmesi

Doktora

İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid

Coagulative systems development by nanotechnological approach

DENİZ ÖZKAN VARDAR

2015

Kuantum noktalarının memeli hücrelerindeki sitotoksik ve genotoksik etkileri

Doktora

Biyoteknoloji = Biotechnology ; Eczacılık ve Farmakoloji = Pharmacy and Pharmacology ; Genetik = Genetics

Cytotoxic and genotoxic effects of quantum dots in mammalian cells

SONER ÇAKMAK

2015

Kemik doku onarımı için hidroksiapatit/peptit amfifil bazlı nanokompozit doku iskelelerinin geliştirilmesi

Doktora

Biyomühendislik = Bioengineering

Development of hydroxyapatite/peptide amphiphile based nanocomposite scaffolds for bone tissue repair

ÇAĞLA ZÜBEYDE KÖPRÜ

2015

pGITRL aktarılan mezenkimal kök hücrelerin küçük hücreli akciğer kanserine in vitro etkisi ve altın nanopartiküllerle işaretlenmesi

Doktora

Biyoloji = Biology ; Biyoteknoloji = Biotechnology

In vitro effect of pGITRL transfected mesenchymal stem cells on small cell lung cancer and their labelling with gold nanoparticles

ZEYNEP KORKMAZ

2015

MEMS teknikleri kullanarak esnek piezoelektrik dokunsal algılayıcı dizini üretimi

Yüksek Lisans

Bilim ve Teknoloji = Science and Technology

Fabrication of flexible piezoelectric tactile sensor using MEMS techniques

ATEFEH EBADİ

2015

Biyolojik etkileşim kinetiğini algılamada yeni bir yaklaşım: Plazma polimerizasyonu ile modifiye edilmiş kuvars ayar çatalı

Yüksek Lisans

Biyoteknoloji = Biotechnology

A novel approach for understanding biological interaction kinetics: Plasma polymerization modified quartz tuning fork

AHMET MUHAMMED AKBAŞ

2015

Çinko-oksit (ZnO) ince filmlerin sentezlenmesi ve fotovoltaik özelliklerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Enerji = Energy ; Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences

Synthesis and investigation of photovoltaic properties of zinc-oxide thin films

EDA ÇİFTCİ DEDE

2015

Bor içeren nano hidroksiapatit seramiklerin insan kaynaklı mezenkimal kök hücreler ile etkileşimi ve osteoporozlu tavşan uzun kemiklerine etkileri

Yüksek Lisans

Biyoteknoloji = Biotechnology ; Ortopedi ve Travmatoloji = Orthopedics and Traumatology

The interaction of hydroxyapatite nano-ceramics comprising of boron with human drived mesenchymal stem cells and its effects on rabbits' long bones with ovariectomy

UĞUR AYDIN

2015

Gaitada gizli kan tanısında kullanılacak moleküler baskılanmış polimer tabanlı hasta başı test kiti için altın nanopartikül işaretli sentetik hemoglobin molekülünün geliştirilmesi ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Biyomühendislik = Bioengineering ; Biyoteknoloji = Biotechnology

Development and characterization of gold nanoparticle labeled synthetic hemoglobin molecule for detection of fecal occult blood in molecular imprinted polymer based point of care test kit

DEMET DAŞKIN

2016

Antikanser ilaç dosetakselin anyonik ve katyonik polimerik nanokapsüllerle formülasyonu ve oral uygulama sonrası etkinliğinin değerlendirilmesi

Doktora

Biyomühendislik = Bioengineering ; Biyoteknoloji = Biotechnology

Formulation and evaluation of efficacy of anticancer drug docetaxel with orally administered anionic or cationic polymeric nanocapsules

MAHDI AHANIBAROUGH

2016

Tabakalı montmorillonit kilin yeni biyoorganik ve fonksiyonel polimerik türevlerinin nano sentezi, karakterizasyonu ve biyomühendislik uygulamaları

Yüksek Lisans

Biyomühendislik = Bioengineering

Nano synthesis, characterization and bioengineering applications of novel bioorganic and functional polymeric derivatives of layered montmorillonite clay

YEŞİM SOMAY SELBES

2016

Doping kontrol analizlerinde eritropoetin tespitine yönelik spektroskopik metotların geliştirilmesi

Doktora

Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Biyokimya = Biochemistry ; Kimya = Chemistry

The development of spectroscopic methods for the erythropoietin detection in doping control analysis

İLYAS ÖZÇİÇEK

2016

Mikro ve nano desenlenmiş doku iskelelerinde nöral hücre davranışlarının incelenmesi

Doktora

Biyomühendislik = Bioengineering

Investigation of neural cell behaviour on micro and nano-patterned scaffolds

OKAN ATEŞAL

2016

Yüksek performanslı, yüksek hızlı InP tabanlı ıngaas fotodedektör proses geliştirme

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

High-performance, high-speed inp based InGaAs photodedector process development

RECEP YEŞİLÖZ

2016

Yüzey baskılanmış bakteriyel selüloz nanofiberler ile fenol uzaklaştırılması

Doktora

Kimya = Chemistry ; Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering ; Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

Phenol removal with surface imprinted bacterial celulose nanofibers

AYKUT BİLİR

2016

Monodispers-gözenekli titanyum dioksit mikrokürelerin nükleosit izolasyon performanslarının incelenmesi

Yüksek Lisans

Biyomühendislik = Bioengineering ; Kimya = Chemistry ; Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology

Investigation of nucleoside isolation performance of monodisperse-porous titanium dioxide microspheres

EVREN ÖZTEKİN

2016

LiNbO3 temelli entegre optik nano ölçekli aygıtların simülasyon, dizayn, fabrikasyon ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

Simulation, design, fabrication and characterization of LiNbO3 based nanoscale integrated optics devices

ZEHRA YAZAR AYDIN

2016

Çeşitli bakır kalkojenit nanofilmlerinin upd temelli elektrokimyasal kodepozisyon tekniğiyle sentezi ve karakterizasyonu

Doktora

Kimya = Chemistry

Synthesis and characterization of various copper chalcogenides nanofilms by upd-based electrochemical codeposition technique

SEDEF İLK

2016

Yeşil biyonanoteknolojik yöntemlerle antioksidan özelliğe sahip bileşiklerden elde edilen nanopartiküllerin bazı patojenik mikroorganizmalara karşı antı-quorum sensıng, antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi

Doktora

Biyokimya = Biochemistry ; Biyoteknoloji = Biotechnology ; Mikrobiyoloji = Microbiology

Detection of anti-quorum sensing, anti-microbial activities of plant based antioxidants nanoparticles against some pathogene microorganisms using green bionanotechnological methods

AHMET BAYIRLI

2016

Seçmeli lazer ergitme yöntemiyle üretilen metal alaşim implantlarin x-ışını saçılma yöntemleriyle incelenmesi ve üretim parametrelerinin geliştirilmesi

Doktora

Metalurji Mühendisliği = Metallurgical Engineering

Examination of metallic alloy implants produced by selective laser melting method via x-ray scattering methods and improvement of production parameters

SALİH AKBUDAK

2016

Numeric-atom centered orbital basis sets with correlation consistency for 3d transition metals

Doktora

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering ; Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences

3d geçiş metalleri için korelasyon uyumlu nümerik-atom merkezli baz kümesi

FARZIN ASGHARI SANA

2016

Kitosan/biyomimetik bor nano hidroksiapatit doku iskelesinin diş pulpa-dentin kompleksinin rejenerasyonunda kullanılması

Doktora

Diş Hekimliği = Dentistry

Pulp–dentin complex regeneration by boron doped biomimetic nano hydroxyapatite coated chitosan scaffolds

GÜLGÜN AYLAZ

2016

LDI-MS analizleri için etkin ve seçici yeni hedef yüzeylerin geliştirilmesi

Yüksek Lisans

Biyoteknoloji = Biotechnology ; Kimya = Chemistry

Development of novel target surfaces for effective and selective analysis in LDI-MS applications

EZGİ EMÜL

2016

Elektrospin tekniği ile nHAp/jelatin/antikanserojen içeren nanofibril üretimi, karakterizasyonu ve hücre uyumunun araştırılması

Yüksek Lisans

Biyoteknoloji = Biotechnology

Production and characterization of anticarcinogen containing nHAp/gelatin nanofibers by using electrospin technique and investigation of cell biocompatibility

ILGIM GÖKTÜRK BAŞAL

2016

Bakteriyel selüloz nanofiberler ile protein uzaklaştırılması

Doktora

Biyokimya = Biochemistry ; Biyomühendislik = Bioengineering ; Kimya = Chemistry

Protein depletion with bacterial cellulose nanofibers

VOLKAN SAFRAN

2016

Bakır tayini için yüzey plazmon rezonans temelli biyosensörlerin hazırlanması

Yüksek Lisans

Biyokimya = Biochemistry ; Biyoteknoloji = Biotechnology

Preparation of surface plasmon resonance based biosensor for determination of copper

ÇAĞKAN PİYAN

2016

Nanokristal mnb alaşımının sentezlenmesi ve hipertermi uygulamasının araştırılması

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering ; Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences

Synthesis of mnb nanocrystal alloy and investigation of hyperthermia application

HİKMET ŞEBNEM AÇIKBAŞ

2016

Kloroplast ve Raman spektroskopisi kullanılarak herbisit tayini

Yüksek Lisans

Biyoteknoloji = Biotechnology

Determination of some herbicides by using Raman spectroscopy and chloroplast

CANSU AKDAĞ ANIT

2016

TiO2 bazlı gözenekli mikrokürelerin yeni fotokatalitik proses uygulamaları

Yüksek Lisans

Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

New photocatalytic process applications of TiO2 based porous microspheres

MOSTAFA ASGHARI DILMANI

2016

Yeni tasarlanan benzimidazol temelli metal-aracılı DNA-baz çiftlerinin floresans özelliklerinden yararlanarak mantık kapılarının dft yöntemi ile teorik incelenmesi

Doktora

Kimya = Chemistry

Theoretical investigation by dft method of logic gates by utilizing fluorescence properties of new design benzimidazole based metal-mediated DNA base pairs

ALİ EMRE GÜMRÜKÇÜ

2016

Silisyum nanotel dizileri üzerine büyütülen Ge nanoparçacık katkılı ZnO heteroeklem güneş gözelerinin geliştirilmesi

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

Development of Ge nanoparticles embedded ZnO heterojunction solar cells grown on silicon nanowire arrays

ARZU CEYLAN HAS

2016

Glioblastom teşhis ve tedavisi i̇çin tümöre hedeflendirilmiş nano i̇laç taşiyici si̇stemler üzerinde i̇n vitro çalişmalar

Yüksek Lisans

Eczacılık ve Farmakoloji = Pharmacy and Pharmacology ; Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering ; Onkoloji = Oncology

In vitro studies on tumor targeted nano drug delivery systems for diagnostic and treatment of glioblastoma

DENİZ ŞİMŞEK

2016

Çeşitli organik fosfat kaynaklarıyla elde edilen kalsiyum fosfatların yapısal karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology ; Biyomühendislik = Bioengineering

Structural characterization of calcium phosphates derived from different organic phosphate sources

HAYDAR SARPER SALMAN

2016

Nanosaniye atımlı 1064 nm fiber lazer ile polikristal silisyum ince filmlerin üretilmesi ve özelliklerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Enerji = Energy ; Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering ; Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences

Production of polycrystalline silicon thin films by nanosecond pulsed 1064 nm fiber laser and investigating their properties

MEHDI TAYYBI AZAR

2016

Nanoteknolojik yaklaşımların kanser metastazı üzerine etkileri

Doktora

Mimarlık = Architecture

Nanotechnology platform for cancer metastasis

ILGHAR ORUJALIPOOR KALKHORAN

2016

Farklı hayvan gözleri, retina çubuklarında bulunan rodopsin yapılarının ve nano disk oluşumlarının x-ışını saçılma yöntemleri (SAXS/WAXS) ile incelenmesi

Doktora

Biyofizik = Biophysics

Structural investigation of rhodopsin molecules and nano disks located inside retina rods of different animal eyes by using x-ray scattering (SAXS/WAXS) methods

MELTEM OKAN

2016

A novel microcantilever sensor system for the selective determination of antibiotics

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology ; Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering ; Kimya = Chemistry

Antibiyotiklerin tayini için yenilikçi kantilever sensör sistemi

DEMET ATAMAN SADIK

2017

Yüzey plazmon rezonans temelli trombin biyosensörünün geliştirilmesi

Doktora

Bilim ve Teknoloji = Science and Technology

Development of a surface plasmon resonance based thrombin biosensor

CEM VARAN

2017

HPV-ilişkili servikal kanserin tedavisine yönelik ilaç yüklü nanopartikül formülasyonlarının printing teknolojisi ile hazırlanması ve karakterizasyonu

Doktora

Eczacılık ve Farmakoloji = Pharmacy and Pharmacology

Preparation and characterization of drug loaded nanoparticle formulations for the treatment of HPV-related cervical cancer by printing technology

KAMEL BACH IMAM

2017

Production and characterization of hyaluronic acid nanofibers containing TGF-β and baicalein by using electrospinning method

Yüksek Lisans

Biyoteknoloji = Biotechnology

Elektrospin yöntemiyle baicalein ve TGF-β içeren hyaluronik asit nanofiberlerinin üretimi ve karakterizasyonu

OKAN İÇTEN

2017

Biyomedikal uygulamalar için çok-işlevli demir oksit-gadolinyum borat kompozit nanoplatformların geliştirilmesi

Doktora

Kimya = Chemistry ; Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences

Development of multifunctional iron oxidegadolinium borate composite nanoplatforms for biomedical applications

AHMET SERHAT DİNÇER

2017

Geçiş metalleri ile katkılanmış ZnO nano çubuk sentezi ve I-V karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Enerji = Energy

Synthesis and I-V characterization of transition metals doped ZnO nanorod

GAMZE VARAN

2017

Polikatyonik amfifilik siklodekstrin nanopartiküllerin antikanser ilaç taşıyıcı sistem olarak etkinlik ve güvenlik açısından değerlendirilmesi

Doktora

Eczacılık ve Farmakoloji = Pharmacy and Pharmacology

Evaluation of efficacy and safety of polycationic amphiphilic cyclodextrin nanoparticles as anticancer drug delivery systems

ALIAKBAR EBRAHIMI

2017

Patojenik bakterilerin tanısı için nanoesaslı sensör platformları

Doktora

Biyomühendislik = Bioengineering

Nanobased sensor platforms for detection of pathogenic bacteria

ENVER KAHVECİ

2017

Galyum katkılı çinko oksit ince filmlerin karakterizasyonu ve üretim parametrelerinin ince filmlere olan etkilerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

Characterization of gallium doped zinc oxide thin films and investigation of the effect of growth parameters on the thin films

MAHMUT ÖZER

2017

Biyoyapay pankreas: Pankreas hücrelerinin enkapsülasyonu ile hücre tedavileri

Doktora

Biyomühendislik = Bioengineering ; Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology

Bioartificial pancreas: Cell therapies with the encapsulation of pancreas cells

ELVAN KONUK

2017

P3HB ve PBA polimerleri ikili karışımlarının doku iskelesi olarak değerlendirilmesi

Yüksek Lisans

Biyomühendislik = Bioengineering ; Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences ; Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology

Evaulation of binary blends of P3HB and PBA polymers as a tissue scaffold

ABDULLAH ERNUR SÖYLEMEZ

2017

Yeni nesil fonksiyonel kopolimer-raft ajan/organo-silikat nanoyapılarının sentezi ve karakterizasyonu

Doktora

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering ; Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology

The synthesis and characterization of novel functional copolymer-raft agent/organo-silicate nanostructures

TÜLAY OCAK

2017

AMPS-1D programı kullanılarak güneş gözelerinin bilgisayar modellemesi

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

Computer modeling of solar cells by using the AMPS-1D

ÖZER ÇELİK

2017

Mikrobolometre uygulamaları için tungsten katkılı vanadyum oksit ince filmlerinin sentezi

Doktora

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering ; Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering ; Metalurji Mühendisliği = Metallurgical Engineering

Tungsten doped vanadium oxide thin films synthesis for microbolometer applications

REZA DIDARIAN

2017

Antikor taşıyan nanopartiküller kullanarak hipertermi ile tümör dokusunun tedavisi

Doktora

Biyomühendislik = Bioengineering

Treatment of tumor tissue with hyperthermia using antibody carrying nanoparticles

REZA SHAHBAZI

2017

Development of a gene-knockdown approach based on siRNA/gold nanoparticles for breast cancer therapy

Doktora

Genetik = Genetics ; Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering ; Onkoloji = Oncology

Meme kanseri tedavisi için siRNA/altın nanopartikül bazlı gen susturma yaklaşımının geliştirilmesi

GAMZE TİLBE ŞEN

2017

Altın nanopartiküllerde polimer kaplamanın oksidatif stres ve DNA hasarı üzerine etkileri

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology ; Biyomühendislik = Bioengineering ; Eczacılık ve Farmakoloji = Pharmacy and Pharmacology

The effects of polymer coating of gold nanoparticles on oxidative stress and DNA damage

OZAN AYDIN

2017

Aşırı selenyum katkılı siyah silisyum görünür ve kızılötesi dedektörlerin üretimi ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

Fabrication and characterization of selenium hyperdoped black silicon visible and infrared detectors

MEHMET DOĞAN AŞIK

2017

Biyopolimerik nanopartiküllerin sentezi için yeni bir mikroakışkan cihazın tasarımı ve üretimi

Doktora

Bilim ve Teknoloji = Science and Technology

Design and fabrication of a new microfluidic device for synthesis of biopolymeric nanoparticles

ANAERGULI MAIHEMUTI

2018

Using of nanofiber based electrodes for detection of organic molecules

Yüksek Lisans

Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology

Organik moleküllerin tayini için nanofiber bazlı electrotların kullanımı

EDA YALÇIN

2018

Kanser tedavisinde kullanılmak üzere ipek protein nanopartiküllerin hazırlanması ve karakterizasyonu

Doktora

Bilim ve Teknoloji = Science and Technology

Preparation and characterization of silk protein nanoparticles to be used in cancer therapy

ÖZNUR AKBAL

2018

İlaç taşıyıcı sistem olarak kullanılmak üzere kil-protein kompozit nanopartiküllerin hazırlanması ve karakterizasyonu

Doktora

Biyoloji = Biology ; Biyomühendislik = Bioengineering ; Biyoteknoloji = Biotechnology

Preparation and characterization of clay-protein composite nanoparticles using as drug delivery system

BAYRAM ALİ GÖÇMEN

2018

Fabrication and characterization of novel polymer/organo-MMT (organo-silica)/ biopolymer nanocomposite blends by reactive extrusion

Doktora

Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology

Yeni polimer/organik MMT (organik silika)/ biyopolimer nanokompozit karışımlarının reaktif ekstrüzyon yöntemiyle üretimi ve karakterizasyonu

ASLI KARA

2018

Nanoboyutlu polimerik miseller sistemler ile gen tedavisine yönelik yaklaşımlar

Doktora

Biyoteknoloji = Biotechnology ; Eczacılık ve Farmakoloji = Pharmacy and Pharmacology

Gene therapy approaches for polymeric micelles with nanoscale systems

BURÇİN ÖZÇELİK

2018

The role of glutathione-s-transferase in epithelial mesenchymal transition (EMT) model in colorectal cancer and the enhancement of adjuvant therapy by targeting glutathione-S-transferase inhibitor

Doktora

Biyokimya = Biochemistry ; Biyoteknoloji = Biotechnology ; Eczacılık ve Farmakoloji = Pharmacy and Pharmacology

Kolorektal kanserde epitelyal mezenkimal geçiş (EMT) modellemesinde glutatyon-S-transferaz'in rolü ve glutatyon-S-transferaz inhibitörü hedeflenerek adjuvan terapi etkinliğinin arttırılması

SEVDA ŞAHAN

2018

Donepezil yüklü nanopartiküler ilaç taşıyıcı sistemlerin hazırlanması ve in vitro değerlendirilmesi

Yüksek Lisans

Eczacılık ve Farmakoloji = Pharmacy and Pharmacology

Preparation and in vitro evaluation of donepezil loaded nanoparticular drug delivery systems

ŞEBNEM ŞAHİN

2018

Glukozamin (GA) bağlı hyaluronik asit (HA) nanopartiküllerin (GA-nHA) geliştirilerek yapısal özelliklerinin belirlenmesi ve ın vıtro hücre kültüründeki etkilerinin araştırılması

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology ; Ortopedi ve Travmatoloji = Orthopedics and Traumatology

Development, characterization and research of efficacy on in vitro cell culture of glucosamine (GA) conjugated hyaluronic acid (HA) nanoparticles (GA-nHA)

MESUT KAPLAN

2018

İki aşamalı total eklem protezi ameliyatları için antibiyotik yüklü boşluk doldurucuların geliştirilmesi

Yüksek Lisans

Biyoteknoloji = Biotechnology ; Ortopedi ve Travmatoloji = Orthopedics and Traumatology

Development of antibiotic loaded spacers for two stage total joint replacement surgery

DİDEM RODOPLU

2018

Farklı nanopartiküller kullanılarak bakteri tayinine yönelik gradient yöntemi geliştirilmesi

Doktora

Biyofizik = Biophysics ; Biyomühendislik = Bioengineering ; Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

Development of gradient method using different nanoparticles for bacteria detection

ÜLKÜ BOZOĞLU

2018

Kemik dokusunun rejenerasyonunda hücre tabakalarının farklı uygulamaları

Doktora

Biyomühendislik = Bioengineering

Different applications of cell sheets in regeneration of bone tissue

MELİKE ÖZKAYA TÜRKMEN

2018

Arsenik baskılanmış manyetik nanopartiküllerin üretimi

Doktora

Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology

Production of arsenic imprinted magnetic nanoparticles

IŞIL VAROL

2018

Siklodekstrin nanopartiküllerin sitotoksik etki mekanizmasının aydınlatılmasında biyoenformatik yaklaşımlar

Yüksek Lisans

Eczacılık ve Farmakoloji = Pharmacy and Pharmacology

Bioinformatic approaches to elucidate the mechanism of cytotoxic action of cyclodextrin nanoparticles

SERAP AĞA

2018

Elektrokimyasal yöntemle grafen nanoşerit esaslı cam fiber-karbon platform üzerinde triklosan tayini

Yüksek Lisans

Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering ; Kimya = Chemistry

Determination of triclosan on graphene nanoribbon based glass fiber-carbonaceous platform via electrochemical method

SERCAN GÖKÇELİ

2018

Kompozit formda monodispers gözenekli mikrokürelerin sentezi ve boya duyarlı güneş hücrelerinde kullanımı

Yüksek Lisans

Enerji = Energy

Synthesis of monodisperse-porous microspeheres in composite form and their usage in dye sensitized solar cells

KÜBRA ELİF ASAN

2018

GaN ince filmlerin ESR spektroskopisi ile incelenmesi

Yüksek Lisans

Bilim ve Teknoloji = Science and Technology

Investigation of the GaN thin films by ESR spectroscopy

SEMİH ÇALAMAK

2018

Prostat kanseri biyobelirteçlerinin tayini için nanoplazmonik platformların hassasiyetinin arttırılması

Doktora

Biyoloji = Biology ; Biyomühendislik = Bioengineering ; Kimya = Chemistry

Enhancing the sensitivity of nanoplasmonic platforms for detecting prostate cancer biomarkers

EMİNE ÖNGÜN

2019

Nükleotid saflaştırılması için baskılanmış manyetik poli(hidroksietil metakrilat) (mphema) nanoküreler

Yüksek Lisans

Biyokimya = Biochemistry ; Biyoteknoloji = Biotechnology

Imprinted magnetic poly(hydroxyethyl methacrylate) (mphema) nanospheres for nucleotide purification

GÖZDE ULTAV

2019

İçi boşluklu gözenekli nanopartiküllerin ilaç taşıyıcı sistem olarak hazırlanması ve incelenmesi

Doktora

Eczacılık ve Farmakoloji = Pharmacy and Pharmacology

Preparation and evaluation of hollow mesoporous silica nanoparticles as drug delivery systems

ZÜLEYHA YAVUZ

2019

Nanomodifiyeli kardiyopleji solüsyonunun miyokard korunmasındaki etkisinin gözlenmesi

Yüksek Lisans

Biyokimya = Biochemistry ; Kardiyoloji = Cardiology ; Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology

Observation of the effect of nanomodified cardioplegia solution on myocardial protection

ESİN GÜL

2019

Elektrokaplama yöntemi ile elde edilen metal oksitlerin memristif ve yapısal özellikleri

Yüksek Lisans

Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering

Memristive and structural properties of metal oxides obtained via electroplating

MERVE YAŞACAN

2019

L-karnitin yüklü polimerik ve lipit bazlı nanopartiküler sistemlerin hazırlanması ve in-vitro değerlendirilmesi

Doktora

Eczacılık ve Farmakoloji = Pharmacy and Pharmacology ; Kimya = Chemistry

Preparation and in-vitro evaluations of L-carnitine loaded polymer and lipid based nanoparticles

ERHAN ŞENLİK

2019

Partikül bazlı sıvı kromatografisi kolonlarında transport modellerinin kaşılaştırmalı olarak incelenmesi

Doktora

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Comparative investigation of transport models in particle based liquid chromatography columns

BAŞAK GÜDÜLLÜOĞLU

2019

Mimetik bıyomoleküller kullanılarak metamalzeme yüzeyinin gelıştirilmesi ve meta-biyo-sensör hazırlanması

Doktora

Biyoteknoloji = Biotechnology

Developing metamaterial surface by mimatic biomolecules for creating meta-bio-sensor

BENGİ UYSALER

2019

Organik modifiye montmorilonit (Org-MMT) ve gümüş içeren fonksiyonel anhidrit kopolimer-kil nanokompozitlerin hazırlanması ve biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi

Yüksek Lisans

Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology

Preparation of functional anhydride copolymer-clay nanocomposites of organically modified montmorillonite (Org-MMT) and silver and determination of biological activities

HASAN İLHAN

2019

Escherichia coli ve Salmonella enteritidis tayinine yönelik yatay akış analiz sistemi geliştirilmesi

Doktora

Biyokimya = Biochemistry ; Kimya = Chemistry

Development of lateral flow analysis system for the determination of Escherichia coli and Salmonella enteritidis

GÜLCE TAŞKOR ÖNEL

2019

Bazı non-steroidal anti-inflamatuar ilaçların yeni türevlerinin sentezi ve bunların nanosistemler ile değerlendirilmesi

Doktora

Kimya = Chemistry

Synthesis of new derivatives of some non-steroidal anti-inflammatory drugs and evaluation with their nanosystems

SENEM ÇİTOĞLU

2019

Synthesis of functionalized magnetite (Fe3O4) nanoparticles and targeting to the tumour cell (HELA) for cancer diagnosis and treatment

Doktora

Biyoloji = Biology ; Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering ; Kimya = Chemistry

Kanser teşhis ve tedavisinde kullanılabilecek fonksiyonel magnetit (Fe3O4) nanoparçacıkların sentezi ve tümör hücresine (HELA) hedeflendirilmesi

FARZANEH MOGHTADER

2019

Nanobio-approaches for the detection of bacteria by SERS

Doktora

Biyomühendislik = Bioengineering ; Biyoteknoloji = Biotechnology ; Mikrobiyoloji = Microbiology

SERS ile bakteri tanısında nanobiyo-yaklaşımlar

FIRAT ŞAKAR

2019

Siklodekstrin nanopartiküllerinin HEPG-2 karaciğer kanseri hücre hattı üzerine etkisinin proteomik çalışmalarla incelenmesi

Doktora

Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Eczacılık ve Farmakoloji = Pharmacy and Pharmacology

Investigation of the effect of cyclodextrin nanoparticles on HEPG-2 liver cancer cell line by proteomic studies

DİDEM AKSOY KÖRPE

2020

Kıkırdak doku mühendisliği için nanopartikül / hidrojel bazlı kompozit yapıların geliştirilmesi

Doktora

Biyomühendislik = Bioengineering

Development of nanoparticle / hydrogel based composite structures for cartilage tissue engineering

NURHAK TATAR

2020

Manyetik silika partiküllerle manyetik alan varlığında boya afinite temelli albümin saflaştırılması

Doktora

Biyokimya = Biochemistry

Dye-affinity based albumin purification with magnetic silica particles under magnetic field

MUSTAFA BURAK YÜRÜKSOY

2020

İlaç salımı için Mitomisin C baskılanmış manyetik partikül gömülü kriyojellerin hazırlanması

Yüksek Lisans

Biyokimya = Biochemistry ; Onkoloji = Oncology ; Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology

Preparation of Mitomycin C imprinted magnetic particle embedded cryogels for drug release

UĞUR AYDIN

2020

Kanda siyanür tayini için floresan altın nanokümeler ile kombine mikroakışkan tabanlı bir platform tasarımı ve geliştirilmesi

Doktora

Biyoteknoloji = Biotechnology

Design and development of a microfluidic-based platform, combined with fluorescent gold nanoclusters for cyanide detection in blood

BUĞRA KOCAMAN

2020

Nükleer radyasyona duyarlı alan etkili transistör tabanlı radyasyon sensörlerinin uzay uygulamaları için geliştirilmesi ve karakterizasyonu

Doktora

Astronomi ve Uzay Bilimleri = Astronomy and Space Sciences ; Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Savunma ve Savunma Teknolojileri = Defense and Defense Technologies

Development and characterization of nuclear radiation sensitive field-effect transistor based radiation sensors for space applications

MEHMET CİHAN ÇAKIR

2020

Sıcaklık ile ayarlanabilir vanadyum oksit temelli nanofotonik yapılar

Doktora

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering ; Metalurji Mühendisliği = Metallurgical Engineering ; Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences

Temperature tunable vanadium oxide based nanophotonic structures

ZAFER ARTVİN

2020

Fano-control of localized and nonlocalized nonlinear response

Doktora

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

Lokolize ve lokalize olmayan doğrusal olmayan sinyalin fano kontrolü

MEHMET KARABUĞA

2020

Radyoterapide kullanılmak üzere kuantum noktaları ve fotoduyarlaştırıcı içeren tümöre spesifik nanoboyutlu lipozomların geliştirilmesi

Doktora

Eczacılık ve Farmakoloji = Pharmacy and Pharmacology ; Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering ; Onkoloji = Oncology

Development of tumor spesific targeted liposomes containing quantum dots and photosensitizer used for radiotheraphy

AHMET TOPRAK

2020

Yüksek güç uygulamaları için galyum nitrür temelli yüksek elektron hareketlilikli transistör tasarımı, fabrikasyonu ve karakterizasyonu

Doktora

Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering ; Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

Design, fabrication and characterization of gallium nitride based high electron mobility transistors for high power application

ESMA ALP

2021

Preparation and characterization of starch nanoparticles for delivery of histone deacetylase inhibitor CG-1521 in breast cancer treatment

Doktora

Biyoteknoloji = Biotechnology

Meme kanseri tedavisi için CG-1521 histon deasetilaz inhibitörü yüklü nişasta nanopartiküllerin hazırlanması ve karakterizasyonu

HİLAL GÜLÜŞÜR

2021

Sürekli ve kesikli sistemlerde borat afinite kromatografisi için sabit fazların sentezi ve ayırma performanslarının belirlenmesi

Doktora

Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Biyoteknoloji = Biotechnology

Synthesis of stationary phases for boronate affinity chromatography in batch and continuous systems and determination of their separation performance

AHSEN SEYREK

2021

Antitrombojenik nanokompozit kalp kapakçık malzemelerinin geliştirilmesi

Yüksek Lisans

Biyomühendislik = Bioengineering

Development of antithrombogenic nanocomposite heart valve leaflet materials

MERT PEKCAN

2021

Alt-birim protein antijenlerinin immunojenitesini artırmakamacıyla yeni adjuvant/taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi

Doktora

Eczacılık ve Farmakoloji = Pharmacy and Pharmacology

Development of a novel adjuvant/delivery system to enhance the immunogenicity of sub-unit protein antigens

MUSTAFA RİZALAR

2021

MnB yumuşak manyetik ince filmlerin sentezi ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Bilim ve Teknoloji = Science and Technology

Synthesis and characterization of soft magnetic MnB thin films

İPEK AKYILMAZ

2021

Fenilketonüri hastalığının erken teşhisi ve takibi için disk tabanlı hasta başı tanı sisteminin geliştirilmesi

Doktora

Biyoteknoloji = Biotechnology

Development of a disk-based point-of-care system for early diagnosis and follow-up of phenylketonuria